Kortikosteroidit raskaus

21 21 Esivalmisteluihin kuuluu mm. plasman proteiinien poisto ja histamiinin derivatisaatio N- asetyylihistamiiniksi. Tämän jälkeen suoritetaan protokollan mukainen radioimmunoanalyysi, jonka perusteella voidaan laskea histamiinin pitoisuus näytteessä. In vitro -testit histamiinille tukevat rutiinidiagnostiikkaa allergiaselvittelyissä. Se soveltuu myös lääkkeiden aiheuttamien vasteiden tutkimiseen (IBL Immuno-Biological Laboratories GmbH 1999). Entsyymi-immuunianalyysi eli EIA on RIA:n kanssa samankaltainen analyysimenetelmä, jossa radioaktiivinen leima on korvattu entsymaattisella leimalla, jonka aktiivisuus mitataan spektrofotometrisesti Radioentsyymianalyysi eli REA Radioentsyymianalyysi- eli REA (engl. radioenzymatic assay) tekniikan histamiinille kuvasi ensimmäisenä Solomon H. Snyder (Snyder ym. 1966). REA on hyvin sensitiivinen ja spesifinen menetelmä histamiinille. Sen herkkyys on noin 1 2 pg/analyysi. Menetelmä soveltuu histamiinin määritykseen biologisista nesteistä. Histamiinitasot plasmassa, veressä ja imurakkulanesteestä voidaan mitata suoraan, kun taas virtsanäytteet vaativat esipuhdistuksen (Harvima 1989). Suuri etu on, verrattuna biologisiin ja fluorometrisiin määrityksiin, että histamiinin eristystä näytteestä ei tarvita. Myöhemmin tekniikkaan on tehty muokkauksia parantamaan herkkyyttä ja joustavuutta testimenetelmässä (Beaven 1991). Muokkaukset ovat sisältäneet muun muassa rotan munuaisen HMT-preparaatin käyttöönoton (Shaff ja Beaven 1979), joka osoittautui aktiivisemmaksi kuin marsun aivoista tehty preparaatti. Harvima tutkimusryhmineen (1984a) esitti käsittelemättömän HMT-preparaatin sisältävän sisäsyntyistä histamiinia ja totesi HMT:n puhdistuksen poistavan histamiinin ja muut metyylitransferaasit preparaatista. Optimoimalla analyysiolosuhteita REA:n sensitiviisyys on todettu parantuvan. Harvima ym. (1984b) suoritti REA:n TRIS-glysiinipuskuriliuoksessa ph:ssa ja lämpötilassa 20 ºC käyttämällä ³H-AdoMet:ia ja 90 minuutin inkubaatioaikaa. Näissä olosuhteissa histamiini-rea:n sensitiivisyys viisinkertaistui verrattuna tavanomaisesti käytettyihin olosuhteisiin (fosfaattipuskuriliuos, ph , lämpötila 37 ºC). 2 TUTKIMUSTEHTÄVÄ Opinnäytetyön tavoitteena oli käydä läpi jälkikäteen potilasaineisto, johon kuului 51 potilaista, joille oli tehty lymfosyyttistimulaatiotesti Kuopion yliopistollisen sairaalan ihotautien klinikassa v Tutkimuksen tavoitteena oli vertailla lymfosyyttistimulaatiotestien tuloksia muihin potilaalle tehtyihin allergiakokeisiin ja pohtia tulosten välistä riippuvuutta. Tulosten pohjalta oli

38 37 Liitteet Liite 1 Saatekirje Hei! Olemme sairaanhoitajaopiskelijoita Laurea-ammattikorkeakoulusta Otaniemen yksiköstä. Opinnäytetyön tarkoitus on tuottaa potilasohje IBD-potilaille (inflamatory bowel desease), eli tulehduksellista suolistosairautta sairastaville, HUS:in gastroenterologiselle poliklinikalle. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää IBD-potilaiden ohjausta. Potilasohjeen tavoitteena on antaa lyhyt mutta kattava tietopaketti sairauteen liittyvistä tekijöistä IBD-potilaille. Opinnäytetyö on osa HUS:in ja Laurea-ammattikorkeakoulu Otaniemen Kolmiosairaalahanketta. Haastattelemme IBD- sairaanhoitajia sekä lääkäreitä jotka työskentelevät HUS:in gastroenterologisella poliklinikalla. Haastateltavat saavat tuoda esiin omia mielipiteitään ja kokemuksiaan ohjauksen tarpeista. Tavoitteenamme on saada haastateltavilta tietoa siitä mitä he toivovat potilasohjeen sisällön olevan. Toivomme, että haastateltavat tuovat ajatuksiaan esiin omilla ehdoillaan ja spontaanisti. Toteutamme haastattelun teemahaastattelun menetelmällä ja käytämme haastattelussa valmiiksi suunniteltuja kysymyksiä jotka johdattavat keskustelua. Haastattelu toteutetaan ryhmähaastatteluna ja se nauhoitetaan. Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista eikä aiheuta minkäänlaisia kustannuksia. Haastattelunauhat tuhotaan, kun opinnäytetyö on saatu valmiiksi. Arvioitu keskusteluaika on n. 45 minuuttia. Haastateltavien henkilöllisyys ei käy ilmi opinnäytetyössä, ja haastattelutilanteessa voitte esiintyä anonyymeinä. Vastaamme mielellämme lisäkysymyksiinne opinnäytetyötämme koskien. Ystävällisin terveisin, Sairaanhoitajaopiskelijat Niina Lax ja Emilia Knaapi

9 Käsitekaavio nausea symptoms vomiting retching HCG, human chorionic gonadotropin hormonal factors estrogens etiology thyroid hormones psychosocial factors serotonin antagonists antiemetic medication dopamin antagonists nutrition corticosteroids Hyperemesis gravidarum treatment acupuncture acupressure Neiguan acupuncture point, P6 acupuncture point intravenous hydration weight loss > 5% diagnostic criteria dehydration ketonuria Mild hyperemesis gravidarum with metabolic disturbance ICD-10 diagnostic classification O21 Excessive vomiting in pregnancy Late vomiting of pregnancy Other vomiting complicating pregnancy Vomiting of pregnancy, unspecified

Kortikosteroidit raskaus

kortikosteroidit raskaus

Media:

kortikosteroidit raskaus

http://buy-steroids.org