Inhalationssteroider kol

Vid mycket allvarlig KOL kan lungfunktionen påverkas så att lungorna inte längre kan ta upp så mycket syre som kroppen behöver och inte heller tillräckligt mycket vädra ut koldioxiden som är kroppens "avgas". Då brukar behövas syrgasbehandling. Syrgasbehandling kan utföras på olika sätt, beroende på patientens symtom och önskemål. De flesta använder både stationer och bärbar syrgastillförsel. Vanligtvis har man en stationär apparat hemma. Vanligtvis tillförs syrgasen via en slang kopplad till näsan. Syrgasbehandlingen brukar rekommenderas 24 tim per dygn och minst 16 tim per dygn.

Results  Eighteen randomized controlled trials (n = 16 996) with 24 to 156 weeks of follow-up were included after a detailed screening of 97 articles. Inhaled corticosteroids were associated with a significantly increased risk of any pneumonia (relative risk [RR], ; 95% confidence interval [CI], - [ P  < .001]; I 2  = 16%) and serious pneumonia (; - [ P  < .001]; I 2  = 0%) but without a significantly increased risk of pneumonia-related mortality (; - [ P  = .31]; I 2  = 0%) or overall mortality (; - [ P  = .51]; I 2  = 0%). Inhaled corticosteroids were associated with a significantly increased risk of serious pneumonia when compared with placebo (RR, ; 95% CI, - [ P  < .001]) or when the combination of inhaled corticosteroids and long-acting β-agonists was compared with long-acting β-agonists (; - [ P  = .002]).

Rekommendation för antibiotikabehandling vid infektionsutlöst exacerbation i hemmet Förekomst av minst två av symtomen: • ökad sputumproduktion • purulent sputum • ökad dyspné Rekommenderade preparat Ipratropium, salbutamol, terbutalin (tätare doser, till exempel 8 doser över dygnet). Efter läkarkontakt eller på patientens initiativ i utvalda fall; amoxicillin (500 mg x 3 i 5–7 dagar) doxycyklin (200 mg x 1 dag ett, sedan 100 mg dagligen i 5–7 dagar). Prednisolon (20–40 mg peroralt dagligen i 5–10 dagar). Behandling på vårdcentral/akutmottagning Inhalationsbehandling via nebulisator Salbutamol 5–10 mg blandat med ipratropium 0,5 mg. Vid behov kan behandlingen upprepas efter 30–45 minuter. Peroral steroid Indicerat vid bristfällig förbättring av bronkdilaterare. I första hand ges prednisolon 30 mg dagligen i 5–10 dagar beroende på hur lång försämringen varit. Ingen nedtrappning behövs. Antibiotika Se ovan – behandling av exacerbation i hemmet. Uppföljning Överväg upprepning av inhalation påföljande dagar på vårdcentralen. Kontroll av behandlingsresultatet bör göras inom några dagar beroende på svårighetsgraden av besvären och resultatet av behandlingen. Överväganden: Är diagnosen tillräckligt underbyggd? Är underhållsbehandlingen optimal? Rökstatus? Avisera ordinarie läkare. Behandling av svår/livshotande försämring av KOL (exacerbation) sker på jourmottagning/ sjukhus Behandling vid ambulanstransport Under ambulanstransport behandlas patienten enligt delegation med salbutamol 5 mg och ipratropium 0,5 mg i nebulisator. Koppla pulsoximeter. Oxygentillförsel 1–2 liter/minut och eftersträva SaO2 strax över 90 %. Ge akt på vakenhetsgrad, puls och andning. Utvärdering och uppföljning Uppföljning och utvärdering bör ske av varje patient. För de flesta kan ett vidmakthållandeprogram vara nödvändigt och speciellt viktigt är att de fortsätter vara fysiskt aktiva. Utvärdering kan ske med olika frågeformulär, till exempel Cat-testet (se ) eller frågeformuläret på nästa sida, avsett att mäta hälsotillståndet hos patienter med kol. Utvärdering kan även ske med det multidimen- sionella bode-indexet som omfattar parametrarna; bmi, obstruktion (fev1 % förväntat värde), dyspné (mrc-skalan) och Exercise (6 min gångtest). Referenser finns att få via lakemedel@ Terapirekommendationen är utarbetad av: Inger Dahlen, överläkare, terapigruppsexpert inom KOL -området, Akademiska sjukhuset Sousan Elliin, distriktsläkare, Flogsta vårdcentral Margareta Emtner, sjukgymnast, Akademiska sjukhuset Åke Schwan, informationsläkare, Landstinget s läkemedelsenhet Thomas Lindqvist, informationsapotekare, landstingets läkemedelsenhet Agneta Eklund, chef, landstingets läkemedelsenhet 7

Inhalationssteroider kol

inhalationssteroider kol

Media:

inhalationssteroider kolinhalationssteroider kolinhalationssteroider kolinhalationssteroider kolinhalationssteroider kol

http://buy-steroids.org